فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 00/61-00/81-00/82-00/76