فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 52/00-67/00 تجدید مناقصه شماره 63/97 - 46/98