فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 66/00 - 64/00