فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره های 00/47-00/57-00/5