فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه های 00/36-00/42-00/50-00/56-00/63 و تجدید مناقصه 00/6