فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه 98/68 و مناقصه شماره 00/35- 00/58