فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره آگهی مناقصات : 99/L/40