فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصه :99/L/39