فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 99/62_ 99/63_ 99/33