بندر صادراتی ماهشهر

Block title
Block content

پالایشگاه آبادان از سال 1348 دارای یک بندر مهم صادراتی فرآورده‌های نفتی می باشد، این بندر بـا در اختیـار داشتن 8 اسکلـه و 72 مخـزنـگاه مـواد نفتی و دستگـاه‌هـای بارگیری و مخلوط کننده‌های نفتی و وسایل بارگیری دریـایی، وسـایـل کنتـرل و آزمایشـگاه، قـادر است نفت‌کش‌هایی با ظرفیت 80 هزار تن را در خود جای دهد.