Block title
Block content
شهید

غریب ترکی چاهستانی

تاریخ ولادت: 1332
وضعیت سازمانی: رسمی
تاریخ شهادت: 1365
پیرامون شهید

شهید غریب درسال 1332 در خانواده ای با ایمان و انقلابی بدنیا آمد . این شهی فردی مهربان ، زخمتکش ، و مقید به امور دین بود . د برای امرار معاش حلال برای خانواده اش در نجاری و مبل سازی کارش را شروع کرد .بعد از مدتی ایشان در سال 1355 با ستخدام پالایشگاه در آمد . سرانجام در سال 1359 ، جنگ و تجاوز صدامیان به کشورمان آغاز شد . این شهید سعید که در سال 1365 در انبار شرکت نفت خرم آباد مشغول بکار بود ؛ هواپیماهای عراقی آنجا را هدف قراردادند و ایشان به درجه رفیع شهادت نائل شد.