نگهداری و تعمییرات

Block title
Block content
يكشنبه 17 دى 1396
بازدید: 1813
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 31/96، 58/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده