خدمات

Block title
Block content
يكشنبه 26 فروردين 1397
بازدید: 1514

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 31/96 و مناقصه های شماره 57/96 و 78/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

شنبه 23 دى 1396
بازدید: 2352
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 70/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده