بندر صادراتی

Block title
Block content
يكشنبه 17 دى 1396
بازدید: 1458

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 32/ و96مناقصه های شماره 68/96 73/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده