فریدون جانکی

Block title
Block content

رزومه کاری :

مهندس ارشد پالایش در شرکت پالایش نفت آبادان

رئیس مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت آبادان

رئیس بهره برداری شرکت پالایش نفت آبادان