فردين راشدی

Block title
Block content

رزومه کاری :

سال 1372 لغايت 1374 كارآموز ي در برنامه ريزي تعميرات

سال 1374 لغايت 1379 برنامه ريز كارگاه مركزي و كارشناس مهندسي مكانيك در پروژه هاي امورمهندسي طرحها

سال 1379 لغايت 1382 هماهنگ كننده مديريت پروژه فازهاي 1و2و 3 طرح تثبيت ظرفيت پالايشگاه

سال 1382 لغايت 1384 رئيس تعميرات و نوسازي پالايشگاه

سال 1384 لغايت نيمه 1385 رئيس مجتمع صادراتي ماهشهر/رئيس تعميرات ونوسازي

سال 1385 تاكنون رئيس اداره كل نگهداري وتعميرات