فرآورده ها

Block title
Block content
 • نفتا سبک
 • نفتا سنگین
 • حلال 410
 • روغن خام ( لوبکات )
 • وکیوم باتوم
 • پنتان
 • مالچ
 • CO
 • نفت سفید K/11,12
 • بوتان - بوتن
 • گازهای اتان و پروپان
 • گوگرد گرانول
 • گوگرد کلوخه
 • پروپیلن