صفحه فراخوان ها

Block title
Block content
شنبه 13 خرداد 1396
بازدید: 1859

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 965

مربوط به : فروش الف – فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن، لوله های آهنی مستعمل، وسایر ضایعات فلزی(مقاطع فولادی ، کابینت فلزی، بشکه های فلزی ، شیرآلات مستعمل ،ورقهای دم قیچی) ، کابلهای مستعمل برق و مخابرات بندر صادراتی ماهشهر ب – ضایعات براسی ج- فیلمهای رادیوگرافی مستعمل

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 1344
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های بشرح جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 1262

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 83/95 و مناقصه شماره 6/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 1324

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
بازدید: 1873

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 16 ارديبهشت 1396
بازدید: 1798

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 16 ارديبهشت 1396
بازدید: 1628

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
بازدید: 1535
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 94/95، 99/95 و 103/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
بازدید: 1323
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 89/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال