صفحه فراخوان ها

Block title
Block content
چهارشنبه 3 آبان 1396
بازدید: 424

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 23/96 ، 33/96 ، 50/96 و 55/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 3 آبان 1396
بازدید: 341
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های به شماره 32/96 و 51 /96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 16 مهر 1396
بازدید: 3201

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 88/95 و مناقصه های شماره 104/95، 7/96 و11/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 16 مهر 1396
بازدید: 3027

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 34/96، 38/96 ،41/96 و42/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 16 مهر 1396
بازدید: 2719

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 89/95 و مناقصه های شماره 45/96 و 48/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 16 مهر 1396
بازدید: 2171

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 12 مهر 1396
بازدید: 2830
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 30/96 و 40/96 و 47/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

پنجشنبه 23 شهريور 1396
بازدید: 3435

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 5/96 و مناقصه شماره 44/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 5 شهريور 1396
بازدید: 2965

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 89/95، 97/95و 4/96 و مناقصه شماره 2/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 5 شهريور 1396
بازدید: 2063

موضوع مزایده : اجاره اماکن تجاری بلاتصدی مناطق بریم، بوارده و کوی طالقانی ...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال