صفحه فراخوان ها

Block title
Block content
يكشنبه 18 تير 1396
بازدید: 2326
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 10/96 و 13/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 18 تير 1396
بازدید: 2078

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 17 تير 1396
بازدید: 1629

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 15/96و 17/96و18/96 و 19/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 17 تير 1396
بازدید: 1454
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 5/96و12/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 17 تير 1396
بازدید: 1119

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 16/96 و تجدید مجدد مناقصه شماره 63/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 29 خرداد 1396
بازدید: 2133

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 98/95 و مناقصه شماره 8/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 29 خرداد 1396
بازدید: 1639
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 4/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 28 خرداد 1396
بازدید: 1693

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 28 خرداد 1396
بازدید: 1502
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 70/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 20 خرداد 1396
بازدید: 1121
موضوع مزایده : مربوط به: فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی واقع در محوطه انبارهای ایستگاه 8 و 10 و تعمیرات منازل بوارده جنوبی به صورت جاروبکش
نوع فرآخوان: مزایده

فعال