فرآخوان ها

Block title
Block content
شنبه 23 دى 1396
بازدید: 1169

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
برچسب ها: خرید کالا

فعال

شنبه 23 دى 1396
بازدید: 801

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه84/95 و مناقصه های شماره 27/96، 71/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 23 دى 1396
بازدید: 550

مناقصه بصورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و آنها درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی ،فنی ، فرم معیار های ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 23 دى 1396
بازدید: 521

از مناقصه گران درخواست می شود که به نکات درج شده در " دستور العمل شرکت در مناقصه " ( به شرح مندرج در اسناد مناقصه ) و همچنین موارد مشروحه ذیل به دقت توجه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات طبق اسناد و مدارک مناقصه مذکور می باشد . ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

يكشنبه 17 دى 1396
بازدید: 998
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 31/96، 58/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 17 دى 1396
بازدید: 828

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 32/ و96مناقصه های شماره 68/96 73/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 17 دى 1396
بازدید: 785

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 16 دى 1396
بازدید: 692
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 75/96 و 77/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 26 آذر 1396
بازدید: 964

مربوط به : الف: فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن ،لوله های آهنی مستعمل ،کابلهای مستعمل برق و مخابرات و سایر ضایعات فلزی در بندر صادراتی ماهشهر ...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

يكشنبه 26 آذر 1396
بازدید: 1258
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 14/96 و 40/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال