مناقصه های شماره 5/97 و 35/97

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 5/97 و 35/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
5/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای
ارائه عملیات انبار داری و تخلیه و صفافی و توزیع کالای انبارهای مستمر و جاری و عملیات طناب بندی مربوط به آن
آبادان
یکسال شمسی
840ر218ر963ر27
000ر000ر399ر1
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه ساعت : 45/16 مورخ : 23/8/1397
35/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای
ارائه خدمات عملیاتی در واحدهای بهره برداری
آبادان
یکسال شمسی
820ر147ر632ر267
000ر000ر853ر6
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه ساعت : -/16 مورخ : 23/8/1397
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 20 شهريور 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 24 شهريور 1397
چاپ شده در روزنامه: کسب و کار- نسیم خورستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title