صفحه فراخوان ها

Block title
Block content
دوشنبه 29 خرداد 1396
بازدید: 360

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 98/95 و مناقصه شماره 8/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 29 خرداد 1396
بازدید: 321
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 4/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 28 خرداد 1396
بازدید: 374

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 28 خرداد 1396
بازدید: 401
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 70/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 20 خرداد 1396
بازدید: 361
موضوع مزایده : مربوط به: فروش نخاله های مخلوط با ضایعات فلزی واقع در محوطه انبارهای ایستگاه 8 و 10 و تعمیرات منازل بوارده جنوبی به صورت جاروبکش
نوع فرآخوان: مزایده

فعال

شنبه 13 خرداد 1396
بازدید: 1013

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 458

مربوط به : فروش الف – فروش ضایعات فلزی شامل ورقهای سقف مخازن، لوله های آهنی مستعمل، وسایر ضایعات فلزی(مقاطع فولادی ، کابینت فلزی، بشکه های فلزی ، شیرآلات مستعمل ،ورقهای دم قیچی) ، کابلهای مستعمل برق و مخابرات بندر صادراتی ماهشهر ب – ضایعات براسی ج- فیلمهای رادیوگرافی مستعمل

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 886
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های بشرح جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 777

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 83/95 و مناقصه شماره 6/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید: 785

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال