Block title
Block title
Block content
اجرای موفقیت آمیز تعمیرات در واحد پنج بویلر پالایشگاه آبادان

به گزارش روابط عمومی، رئیس سرویس های آب، برق و بخار شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به اینکه واحد پنج بویلر در حال حاضر بیش از...

با پایان موفقیت آمیز تعمیرات اضطراری فاز 3 پالایشگاه آبادان رکورد دیگری در زمان آن به نسبت حجم عظیم کارهای انجام شده رقم خورد...

صرفه جویی 000ر000ر731ر1 ريالی، بخشی از دستاورد اداره ایمنی و کنترل ترافیک پالایشگاه آبادان در کاهش هزینه ها در راستای فرمان...

در جشنواره قهرمانان تولید و اشتغال ایران

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان در جشنواره قهرمانان تولید و اشتغال ایران موفق به کسب عنوان مدیر شایسته...

در سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، تفاهمنامه توسعه مخابراتی فیبر نوری میان منطقه آزاد اروند، شرکت مخابرات ایران منطقه خوزستان و...

پیام به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات...

برای نوزدهمین سال پیاپی رخ داد

پالایشگاه آبادان اعتبار گواهينامه‌های فراملی سيستم‌های مدیریت جاری خود را تمدید کرد....

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شرکت پالایش نفت آبادان از ثبت اختراع دستگاه خستگی چهار نقطه...