معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
سرپرست مدیریت منابع انسانی
مدیر امور مهندسی طرحها
سرپرست اداره کالا
سرپرست عملیات غیر صنعتی
رئيس اداره كل نگهداري و تعميرات شرکت پالایش نفت آبادان
سرپرست روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس خدمات فنی مهندسی شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس بهره برداری شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس حراست شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس امور حقوقی و پیمانها
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
رئیس حسابرسی داخلی
رئیس پژوهش و فناوری
رئیس مهندسی عمومی
رئیس مهندسی پالایش
رئیس بندر صادراتی ماهشهر