Block title
Block content
شهید

علی بنی سعید

وضعیت سازمانی: رسمی
پیرامون شهید

علی بنی سعید در خانواده ای با ایمان و مومن متولد شد و خود نیز که در دامن مادری متقی تربیت یافته بود به امور مذهبی و دینی بسیار اهمیت می داد و بخاطر همین روحیه اسلامی رفتار و اخلاقش متاثر از منش و سنت ائمه اطهار (ع ) بوده و بی نهایت مهربان و خانواده دوست بود از این رو صبحها که با شور و نشاط به سرکار خود میرفت . بعداز ظهر ها با رویی گشاده به خانه با زمی گشت ، و برای تامین رفاه خانواده بسیار کار می کرد تا مبادا فرزندانش احساس کمبود و تنگدستی کنند و در انجام وظیفه کاری معتقد بود باید صادقانه و متعهدانه کارش را دقیق و موثر انجام دهد تا خقوقش حلال باشد تا فرزندانش صالح تربیت شوند .