خدمات

Block title
Block content
شنبه 23 دى 1396
بازدید: 1738
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 70/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال