مناقصه محدود شماره 95/ال /65

Block title
Block content
مناقصه به صورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست برگزار می گردد از آنان در خواست میگردد نسبت به ارسال پاکات مالی فنی ،فرم معیار ارزیابی کیفی به همراه مستندات آن و ضماتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9532271/G09
نیتروژن مایع
1
2104700000
1395/12/11
اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره 01-90-9532271/G09 1ـ شرکت رهام گاز 2ـ شرکت دلوار افزار 3ـ شرکت جولان گاز سپاهان 4ـ شرکت سهیل گاز 5ـ شرکت پارس بالن
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 20 بهمن 1395
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 20 بهمن 1395
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title