مناقصه محدود شماره 95/ال /57

Block title
Block content
مناقصه به صورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست برگزار می گردد از آنان در خواست میگردد نسبت به ارسال پاکات مالی فنی ،فرم معیار ارزیابی کیفی به همراه مستندات آن و ضماتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9431162/p07
BALL BEARING
61
103/300/000
1395/10/22
اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره 01-90-9431162/P07 1ـ خانه صنعت جنوب 2ـ رول آرت 3ـ سامه افزار تاژک 4ـ بردیا صنعت کالای خوزستان 5ـ بهینه سازان سوشیانت 6- فناور گستر پروشات 7- رول استارت 8- پشتیبان صنعت گلستان 9- فناوری پیشرفته مبنا 10- نیک اندیشان صنایع نوین 11- پیشرو صنعت روانگرد 12- گسترش صنعت 13- کالای صنعت امیدفر 14- ادوات صنعت 15- فروشگاه رشیدی 16- فروشگاه کشاورز بالبرینگ
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 7 دى 1395
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 7 دى 1395
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title