فراخوان مناقصه های شماره 95/70 و 95/86

پیغام خطا

Notice: Undefined index: placeholder در mailchimp_signup_subscribe_form() (خط 333 از /home/admin/domains/abadan-ref.ir/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_signup/mailchimp_signup.module).
Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 70/95 و مناقصه شماره 86/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
70/95 تجدید مناقصه یک مرحله ای
اجراء و نصب تجهیزات مکانیک، لوله کشی، برق و ابزار دقیق واحد هیدروژن
آبادان
105 روز
690ر165ر370ر2
000ر600ر118
الف- آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران: حداکثر 15 روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گران تائید شده در ارزیابی کیفی: روز : شنبه مورخ : 30/2/1396 ج-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد مالی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 31/2/1396
86/95 مناقصه دو مرحله ای
اجرای عملیات خرید و نصب آسانسور ضد جرقه فاز 3
آبادان
12 ماه و 14 روز
680رر835ر454ر14
000ر000ر723
الف- آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران :15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی مناقصه گران تائید شده در ارزیابی کیفی: روز : شنبه مورخ : 16/2/1396 ج- تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 17/2/1396
- از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد . - محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان - تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات و سوابق کاری و مالی و... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.. - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد . - شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 06153302107 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد . - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 16 فروردين 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 19 فروردين 1396
چاپ شده در روزنامه: دنیای اقتصاد و اقتصاد خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title