فراخوان مناقصه محدود95/ال 12

Block title
Block content
مناقصه به صورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و از آنان در خواست میگردد نسبت به ارسال پاکات مالی - فنی- فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمائم شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتفایل اسناد تقاضا
48-90-9322009/f
کاتالیست واحد کت کراکر 2
1
5520000000
1396/06/29
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 1 شهريور 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 1 شهريور 1396
چاپ شده در روزنامه: -
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title