فراخوان مناقصه محدود95/ال 12

Block title
Block content
مناقصه به صورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و از آنان در خواست میگردد نسبت به ارسال پاکات مالی - فنی- فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمائم شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
48-90-9322009/f
کاتالیست واحد کت کراکر 2
1
5520000000
1396/06/29
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 1 شهريور 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 1 شهريور 1396
چاپ شده در روزنامه: -
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title