فراخوان مناقصه عمومی تجدید مناقصه شماره 19/95

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد ارائه خدمات نگهبانی خود در منطقه آبادان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پیمان سپاری نماید لذا از شرکتهای واجد شرایط که دارای تجربه کافی و مرتبط با موضوع و دارای گواهینامه تایید صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( فعالیت اجتماعی ) و آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ، وفق برنامه زمان بندی به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . - محل دریافت اسناد مناقصه : آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان، امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان - ضروری است یک نسخه از نامه درخواست شرکت در مناقصه از زمان انتشار آگهی نوبت اول و حد اکثر تا 15 روز اداری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان و یا به شماره نمابر 53264476-061 ارسال گردد . - تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد. -مناقصه گران می بایست دارای تائیدیه حراست وزارت نفت بوده و مجوز لازم در خصوص فعالیت در استان خوزستان از وزارت نفت داشته باشند . - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد . - شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان : 06153302107 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 06153264476 می باشد . - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
95/19
خدمات نگهبانی در منطقه آبادان
آبادان
یکسال شمسی
62652319208
محل اجرا : شهرستان آبادان مبلغ برآورد پایه : -/208ر319ر652ر62 ریال سپرده شرکت در مناقصه : -/000ر000ر454ر2 ریال مدت ارائه خدمات : یکسال شمسی زمانبندی مراحل برگزاری مناقصه : الف : آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ب : آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج : تاریخ بازگشایی پیشنهاد نرخ شرکتهای تائید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 22/12/1395
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 20 بهمن 1395
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 20 بهمن 1395
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title