فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی شماره 94/70

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 70/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
70/94 مناقصه دو مرحله ای
طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تولید نیتروژن در شرکت پالایش نفت آبادان (EPC)
آبادان
18ماه شمسی
000ر320ر575ر7
الف- آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران: حد اکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : دوشنبه مورخ 6/6/1396 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 8/6/1396
شرح مختصری از پروژه: طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تولید نیتروژن در شرکت پالایش نفت آبادان به صورت ( EPC) با استفاده از تکنولوژی Cryogenic با ظرفیت تولید 1500 Nm^3/Hr نیتروژن گازی و 60 لیتر در ساعت نیتروژن مایع به همراه مخازن نیتروژن گازی و مخازن نیتروژن مایع و سایر تجهیزات مورد نیاز طبق مشخصات موجود در شرح کار - از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره 3 و معیارهای ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه مذکور ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . - تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد. - تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد . - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد . - محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان - شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 06153302107 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد . - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 27 خرداد 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 30 خرداد 1396
چاپ شده در روزنامه: عصر کارون
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title