فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 96 ال 08

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالحداقل امتیاز ارزیابی فنیساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
40-90-9142400496/P08
الکترو پمپ
2
000ر000ر585
70
16:15
1396/06/26
40-90-8842400311/P08
پمپ
2
000ر000ر600
70
16
1396/06/26
40-90-9442400750/P6
جرثقیل سقفی
2
000ر500ر192
60
16:30
1396/06/12
48-90-9412947/F
MOLECULAR SLEVE
2
000ر500ر221
60
16
1396/06/22
01-90-9541006/F
تلمبه های نیرو گاه 3
18
000ر000ر156
70
17
1396/06/22
01-90-9632075/G09
مواد شیمیایی معلق کننده روغن
3
000ر000ر305
60
16:30
1396/06/22
01-90-9632097/G09
ماده شیمیایی مورفولین
1
000ر000ر225
60
17
1396/06/22
از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه/مناقصات مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی )بانضمام سایراسناد مناقصه(متن قراردادشامل موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت درمناقصه،فرم تقاضاPMR وفرم معیارهای ارزیابی فنی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه ، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . - محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان – ساختمان دفترمرکزی(جنرال آفیس)-طبقه دوم –سالن جلسات کمیسیون مناقصات - تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.. - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایراسناد و مدارک درصورت عدم تایید درهرکدام ازمراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد . - پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه/مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهدشد . - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه: 15روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم - آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره 2 بانضمام اسنادمصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 15روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه -پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا(PMR) و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد -نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه ازجمله مالیات برارزش افزوده (بطورمجزادرپیشنهادمالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین دربرگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبارنرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا(پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا(با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد -تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً درجلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائزحداقل امتیاز فنی گردد میتوانند72 ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید ازطریق نمابراطلاع رسانی خواهدشد. - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده میباشد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 14 تير 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 17 تير 1396
چاپ شده در روزنامه: آفتاب یزد
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title