آگهی مزاید شماره: 52/96

Block title
Block content
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فوق الذکر به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده اقدام نماید : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 10 روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای مربوطه به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند . هزینه های مربوط به انتشار آگهی به عهده موجر می باشد .
الف : آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ب : آخرین مهلت پیشنهاد نرخ 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ج : تاریخ گشایش پیشنهاد مالی : رأس ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 19/9/1396 اقلام مورد ارائه در فایل پیوست قسمت سایر اسناد قابل دانلود می باشد
نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 10 آبان 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 13 آبان 1396
چاپ شده در روزنامه: ابتکار و نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title