آگهی مزاید شماره: 21/96

Block title
Block content
موضوع مزایده : اجاره اماکن تجاری بلاتصدی مناطق بریم، بوارده و کوی طالقانی شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تجاری بلاتصدی مناطق بریم، بوارده و کوی طالقانی به شرح جدول ذیل و شرایط مندرج در اسناد مربوطه را به صورت مزایده اقدام نماید : از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 10 روز باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل رأس ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به منظور خرید اسناد مزایده و بازدید از محلهای مربوطه به نشانی: آبادان – حاشیه اروند رود- ساختمان امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه مراجعه فرمایند . هزینه های مربوط به انتشار آگهی به عهده موجر می باشد .
مزایده گران مختار خواهند بود تا نسبت به تعیین یکی از مشاغل خدماتی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند. آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده :10روز بعد از آگهی روزنامه نوبت دوم آخرین مهلت پیشنهاد نرخ: 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ گشایش پیشنهادات مالی : رأس ساعت -/16 روز چهارشنبه مورخ 12/7/1396 امکان مورد مزایده در فایل پیوست قابل دانلود می باشد
نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 29 مرداد 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 1 شهريور 1396
چاپ شده در روزنامه: فرهنگ جنوب
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title